สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         สำนักงาน ป.ป.ช มีโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกหารศึษาวีวิจัยเกี่ยวกับการปัองกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง"โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยายและโครการของรัฐ" งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th ห้วข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด