หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนต้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ การสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนต้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV0-19) ภายใต้โปรแกรมการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

                

        ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแนงานโครงการวิจัยต่อ ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒ด ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ และแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓ ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕'๖๓ โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or. th/B หากท่านมีข้อซักถามในรายละเอียดและการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-4707961 - 3 หรือที่อีเมล [email protected]

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด