มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"  (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒ตั๓ ณห้องประชุมแคแสด๓๔ ชั้น๔ อาดารฉลิมพระกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก และนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนกประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ ผู้ที่สนใจโดยเปิดรับสมัครจำนวน ๑๐๐ ท่านเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

- บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อัตราค่าลงทะเบียน ๘๐๐ บาท

- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อัตราค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อัตราค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท

- บุคคลภายนอกอัตราค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท 

โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด