สมาคมส่งเสริมการวิจัยเชิญร่วมอบรม

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในคำนการวิจัชโดยสมาคมจะจัดให้มีกรฝีกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 ดังนี้

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน)

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผน

งานวิจัยให้สอดดถ้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย(Project

Management Unit - PMU) วันที่7-8 กันยายน 2563 (2 วัน)

3 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )

วันที่10-11 กันยายน 2563 (2 วัน)

4 การวิจัยชิงปริมาณวันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 ( 3วัน)

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ใน websit ของสมาคม "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ " www.rpa.or.th

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด