โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

             สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการนักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ "ระดับพื้นฐาน" สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณเลย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการวิจัยอีกครั้ง "ระดับกลาง" สำหรับ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือผู้ที่พอมีพื้นฐานด้านการวิจัยอยู่บ้างแล้ว และ "ระดับสูง" สำหรับสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยบ้างแล้ว และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีความรูดวามเข้าใจและทักษะที่เพียงพอ สำหรับการนำทำวิจัยให้ได้จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง

          รายละเอียดปรากฎตามสิ่งแนบมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยสามารถคิดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล arm_nbo80@hotmail.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด