แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้ที่ ๖ ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

25 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

       วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย"  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Google Meet

       ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ โดยสามารถเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย และ ฟังบรรยายพิเศษภายโต้หัวข้อ"นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย" ได้ที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/