ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ด้วย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า "วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" (Journal of International Studies, Prince of Songkla Unversity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาว่ต่างประเทศได้ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (review article) ในสาชาสหวิทยาการด้านมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์แพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ คณะวิเทศศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได้ที่ http:/jis.fis.psu.ac.th/index.php/th/