ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่7

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

โดยสำนักการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่เจ็ดเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่ชุมชน(The 7 NEU National and International Conference 2020 (NEUNI 2020)”Learning Innovation for Community Develoment “)ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยนำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ในการนี้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่ายจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยนิสิตนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่http://neunic2020.neu.ac.thหรือScan QR code ด้านล่างนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563