ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แล้วจริยธรรมพื้นฐานของการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ฝึกอบรมและได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๐๐ น – ๑๗:๐๐ น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ ๑.๐๐๐ บาท

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยรอบเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยรับจำนวนจำกัด