ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียนบทความจำนวน ๑ ชุด

                     ๒. แบบฟอร์มการส่งบทความจำนวน ๑ ชุด ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ ๒ ฉบับ

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jarit.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๑๕๕,๐๒-๑๖๐-๑๒๔๙ และ email: [email protected]