ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร

4 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติห้วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 รายการประกอบด้วย(รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference)