ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์การสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

4 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

               ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ณ ห้องเจ้าพระยาชั้นสามอาคารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์เพื่อให้ได้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มเสริมสมรรถนะของคณาจารย์นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ผลงานวิจัยในคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

              ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคคลในหน่วยงานของท่านโดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันเวลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง(รายละเอียดดังโครงการแนบ)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดร.พรพรรณ   ดอนพนัส โทร0909988263และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2563