ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัย

4 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำบริษัทมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยวิชาการความรู้ด้านอาชีพการศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งนี้วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารสาระคามวารสารResearch&knowledgeและวรสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนCommunity University Enagement Journal

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงใคร่ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นักวิจัยนิสิตนักศึกษาบุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานประสานกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม4150 โทรศัพท์ 043-754416