ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากTCI2มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการบทความปริทรรศน์และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index

        กองบรรณาธิการขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตนักศึกษาให้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมาสาดโดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียนวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี