สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาราชภัฏยะลา

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ณ อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อหาค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ประเด็นการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพผู้สูงอายุ ล