ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Fornum

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการฯ 2 กำหนดการสัมมนาฯ 3 แบบลงทะเบียน

ด้วยกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัด Education ICT Fornum 2020 งานซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualize Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณศูนย์ประชุมวายุภักษ์ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

การจัดงาน Education ICT Fornum 2020 จะเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดหลักการให้ระบบอุดมศึกษาไทยสามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลกและยังเป็นเวทีแสดงนวัตกรรม Digital Technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนเพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าของประเทศสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก

ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวทางสมาคมผู้ใช้ digital ไทย (DUGA) จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัดเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสำหรับหน่วยงานราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ. ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทางนี้กรุณาส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมภัสรา กนิษฐสุต โทร 02 661 7750 221 222 และ 223 อีเมล [email protected] ;[email protected]