ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดหลักสูตรด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ทักษะในการทำงานและประยุกต์งานประจำสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจำของสายสนับสนุน

2.การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย                 

3 การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

4 การเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ในการนี้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมสูตรดังกล่าวในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 โรงแรมหาดใหญ่รามาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยชำระค่าลงทะเบียนในการอบรมตลอดหลักสูตร 3,000 บาททั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของหน่วยงานใดดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th เมนู: บริการวิชาการ