ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดกิจกรรม“พัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี” ปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทีมงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“พัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี” ปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนบ้านควนโนรี เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านควนโนรี ติดตั้งป้ายพรรณไม้ในโรงเรียน จัดทำตัวอย่างแห้งพรรณไม้โรงเรียนและจัดทำข้อมูลพรรณไม้ของโรงเรียนบ้านควนโนรีในเว็บไซต์ กิจกรรมที่ 2  จัดทำสื่อวิดีโอแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี และกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทีมงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“พัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี” ปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนบ้านควนโนรี เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านควนโนรี ติดตั้งป้ายพรรณไม้ในโรงเรียน จัดทำตัวอย่างแห้งพรรณไม้โรงเรียนและจัดทำข้อมูลพรรณไม้ของโรงเรียนบ้านควนโนรีในเว็บไซต์ กิจกรรมที่ 2  จัดทำสื่อวิดีโอแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านควนโนรี และกิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้พฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้