ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมมาสาดมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่หนึ่งภายใต้หัวข้อวิจัยใจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย(Thailand-Driven Research & Innovation) ในระหว่างวันที่เจ็ดถึง 8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในหน่วยงานของท่านและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/The QR code ตามเอกสาร