ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการจัดอบรม ๒.ประชาสัมพันธ์ ๓.แบบฟอร์มการชำระเงิน

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๗.๐๐ น หน้าอาคารคณะทันตแพทย์ชั้น 6 ห้อง Meeting 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ท่านละ 2,000 บาทรวมค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง (ดังเอกสารแนบ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่https://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/21/1.1.pdf

 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถามหนังสือแนะนำและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้านจริยธรรมจึงขอเชิญชวนอาจารย์นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้หากสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ http://forms.gle/VeKwvjq1uPLRqxVy7 ส่งใบชำระค่าลงทะเบียนทางอีเมล : [email protected]สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โทร ๐-๒๕๖๓-๕๒๕๒ ต่อ ๕๐๑๗ เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับใบวุฒิบัตรในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้