ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกำหนดการดำเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานที่จะระดับชาติครั้งที่ ๓ วัวข้อวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยังยืน(The3 national research conference - CPRU 2020:Reserarch and Innovations for Sustainable and Livable Communities). ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิรายละเอียดโครงการตามที่ส่งมาด้วยนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าวตลอดจนส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการผ่านเว็บไซต์http://journal.cpru.ac.th/web/conference/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๕๑๑๑อีเมล[email protected]ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓