ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆอาทิการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินอกจากจะเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาและสังคมแล้วก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว ๗ ครั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องสมาคมจึงขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกกรุงเทพฯการนี้สมาคมใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่านสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพต่อไปประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ ๒๕๕๖ และ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามลำดับ ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์รองผู้จัดการสมาคมฝ่ายฝึกอบรมอีเมล: [email protected]และเฟสบุ๊ค:www.facebook.com0arm.red.94