ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๖๓

7 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๔ ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องนวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ”Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis” ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐. ถึง ๑๗.๐๐. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆทางพัฒนาบริหารศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ใน๑๒ กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

ในการนี้สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์นักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๖๓ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นข้าราชการเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวัน และสามารถเบิกค่าเดินทางค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่http://conference.nide.ac.th”หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ”ภายในวันศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยจักขอขอบคุณยิ่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒-๗๒๗-๓๓๐๐,๐๒๗๒๗-๓๓๑๒