ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่1 พฤษภาคม 2563ณ อาคารพระพิฆเนศStudent center (อาคาร6)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติโดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ”ความท้าทายกับผลลัพธ์ของกัญชาทางกาแพทย์(The Challenges In the Upshot of Cannabis Mediccine)”เป็นการร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดการทำวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษาแบะการพาณิชย์ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่านและผู้สนใจร่มนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอนและด้านจีนศึกษา โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2563รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http/:raucous.rsu.ac.thหรือสแกน QR-codeที่แนบมา