ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศตวรรษที่ ๒๑

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายละเอียดการประชุมวิชาการจำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์การอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตกำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ ๑ ในหัวข้อทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมคณาจารย์สังกัดสถาบันเข้าร่วมโครงการอื่นๆจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกสถาบันรูปแบบการนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์พระบรรยายที่ได้รับการพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุดมศึกษาภาคีเครือข่ายตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น

ในการนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสมทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุมทางวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติครั้งที่ ๑ ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔(https://www.iven4.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป