ปฏิทินกิจกรรม "พัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 2563

29 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

 

 

กิจกรรม : ประชุมนักวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน

วันที่ : 8 มกราคม 2563

ข่าวกิจกรรมhttp://srdi.yru.ac.th/research/page/324
 

สถานะ เสร็จสิ้นกิจกรรม

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้นักวิจัย การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วันที่ : 31 มกราคม 2563

สถานที่ : ห้องประชุมลู่หุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

สถานะ : ปิดรับสมัคร

กิจกรรม : ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัย/สร้างทีมวิจัย

วันที่ : 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

  • 12 ก.พ. ุ63 พื้นที่ร.ร.บ้านบือมัง เทศบาลต.โกตารามัน อ.รามัน จ.ยะลา และศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน (ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ)
  • 12-13 ก.พ. 63 พื้นที่อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง และอบต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา (ผศ.จริยา  สุขจันทรา)
  • 18 ก.พ. 63 พื้้นที่ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา (อ.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
  • 18 ก.พ. 63 พื้นที่ฮาลาบาลา (หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 9) (ผศ.จริยา  สุขจันทรา)

สถานะ : เปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดที่ งานส่งเสริมการวิจัยฯ หมายเลขภายใน 31002

   ​(ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62)

กิจกรรม : คัดเลือกและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
                (Concept Proposal)

วันที่ : 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

สถานะ.....-.......

กิจกรรม : อบรมการพัฒนาบทความวิจัย
               เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วันที่ : 2 - 3 มีนาคม 2563

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง

รายละเอียด : http://srdi.yru.ac.th/research/page/330
 

สถานะ : เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้  - 31 มกราคม 2563
            ทางลิ้งค์ https://forms.gle/iKGV5jAYBpexaHyy9

กิจกรรม : ประชุมเครือข่ายงานวิจัย
               +นำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยให้กับเครือข่ายการวิจัย 
                (stakeholder)

วันที่ : 19 - 20 มีนาคม 2563

สถานะ.....-.......

กิจกรรม : อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ : 16 - 17 เมษายน 2563

สถานะ.....-.......

 

กิจกรรม : ร่วมศึกษา/สังเกตการณ์กระบวนการวิจัย
              เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่.....-.......

สถานะ.....-.......

 

- สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น หมายเลขภายใน 31002


- แจ้งปัญหาการใช้งานปฏิทินได้ที่ K.ริซมา หมายเลขภายใน 31000 อีเมล์ risma.s@yru.ac.th