จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๑๐๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และฉบับ ๑๐๒ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัย และนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ ๑๔ ฉบับ ๑๐๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และฉบับ ๑๐๒ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่https://www.nrct.go.th/