ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

๒. ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

 ตามที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแคแสด ๓ – ๔ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก และนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนกประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิการของอาสาสมัครได้

โดยเปิดการลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓