ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2653 จำนวน 1 ชุด ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 และคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกำลังจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รางวัลจากการเสนอชื่อและการสมัคร ดังกล่าว คณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่นจึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้สมัครสมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย รายละเอียดhttps://www.promotion-scitec.or.th/