ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R - STAT" รุ่นที่ ๑

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R - STAT รุ่น ๑" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ สามารถใช้สถิติให้เหมาะสม และมีทักษะประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย R - STAT ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๑๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิตอลชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ ๒,๗๐๐ บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง) ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าศาลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีเลขที่ ๘๒๘-๑-๑๔๗๗๖-๘ หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขา ท่าศาลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีเลขที่ ๐-๕๓๒๘๑๑๙๔๖๒-๐ และกรุณาตอบรับใบสมัครการเข้าร่วมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหลักฐานแสดงการโอนเงิน ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวณีย์ ชูขำ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗๓๕๒๑, ๐ ๗๕๖๗ ๓๕๐๙, ๐ ๗๕๖๗๓๕๒๓ โทรสาร ๐ ๗๕๖๗๓๕๒๕