ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งปรัชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วบทคัดย่อ / บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

20 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020—SSIS) ในหัวข้อหลัก  “Development toward Asianization in the Digital Era” ระหว่างวันพฤหัสบดี ๒๘-วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจันและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้สาธารณะ

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณะจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาว์โหลดข้อมูลรายละยดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่http://www.icada2020.nida.ac.th/main/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร ๐-๒๗๒๗-๓๓๐๐,๓๓๑๒ โทรสาร ๐-๒๓๗๕-๘๙๗๒