มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่10

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประเด็น "มหาวิยลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมมกีฬา"(Thailand Nationol Sports University and Innovation Development for Sport Industry) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิจัย และวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีบรรยายพิเศษจากวิทยากร และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า และบบโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเรียนเชิญบุคลากร ในสังกัดที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่พิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว มายังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทางเว็บไซต์ www.tnsuconference.com ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อฟังการบรรยายโดยที่ไม่ได้นำเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์