ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 เรื่อง การวิขัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวอชาการ ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนอสิต / นีกศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอีบดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7589 หรือทาง E-mail: [email protected]