มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

13 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง "บทบาทอุดมศึกษาไทย: การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษืชวลิตกุล โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๐ ๙๗๑๑ ต่อ ๒๓๓