ขอเชิญร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐิ์และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐิ์" ประจำปี 2563

11 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐิ์และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐิ์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน าเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และ ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สอดคล้องกับ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2579)และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการน าการวิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ เอกชน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

1. ความมั่นคง

2. การเกษตรสร้างมูลค่า

3. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4. นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5. สังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 

6. นวัตกรรมสีเขียว 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ ๕๒๕

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕

E-mail: [email protected]

เว็บไซต์: http://inventorday.nrct.go.th