สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์หน่วยงาน

21 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรีี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและะัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมลันตาไมอามี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานของค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกส่วนงาน ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้