สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ขอเชิญร่่วมงาน Thailand Space Week 2019

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของ สทอภ. ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการประกาศเจตนารมณ์การยกระดับศักยภาพของ อุตสาหกรรม GNSS ในประเทศและสร้าง GNSS Eco-System ในอุตสาหกรรมระดับอาเซียน จิสด้า จึงกำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่าเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI 
Geo – informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) (GISTDA) under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation is responsible for driving the application of space technology and geo-informatics for national development, recognizing the importance of upgrading and promoting the image and credibility of GISTDA operations at the regional and international level, as well as proclaiming the intention to enhance the potential of the GNSS industry in the country and to create the GNSS Eco-System in the ASEAN industry. Therefore GISTDA is organizing Thailand Space Week 2019 between 27 - 29 August 2019 at Impact Muang Thong Thani, Bangkok To be one of the mechanisms that deliver value, providing opportunities for enhancing the ability of Thai people to be ready to use space technology for maximum benefit It is also an international platform that provides opportunities for people in the country and ASEAN. Access to S&GI technology.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://tsw.gistda.or.th/