ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference
on Science and Technology
“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development (SsSci 2019)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการส่งผลงาน

 

 

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract)

- ทั้งบรรยาย และภาคโปสเตอร์

- ส่งผลงานทาง

  •  

1 มิถุนายน

ถึง 31 สิงหาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาและตอบรับบทคัดย่อภายใน 2 สัปดาห์

15 มิถุนายน

ถึง 15 กันยายน 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

30 กันยายน 2562

กำหนดการลงทะเบียน

1. การลงทะเบียนล่วงหน้า

 

1 สิงหาคม

ถึง 15 กันยายน 2562

2. การลงทะเบียนแบบปกติ

16 กันยายน

ถึง 31 ตุลาคม 2562

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

8 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://conference.ssru.ac.th/sssci2019