INSIGHT SRDI ฉบับที่ 21/2562 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 21/2562 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

  • รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/page/621  (Click)
  • นักวิจัยจากศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ ลงพื้นที่สำรวจเขากำปั่น http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/934 (Click)
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/304 (Click)
  • อบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรจัดการทรัพย์สินทางปัญญา http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/933 (Click)

- ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่  http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI (Click)