สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ตระหนักดีถึงภาระของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมภายใต้บทบาทของความเป็นมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า สังคมในยุคปัจจุบันและในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็นโลกแห่งดิจิตอลการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนำพาเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยอยู่ในวิถีชีวิตด้วยบริบทดังกล่าวในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ“การสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่กับการศึกษา (Modernization and Education)”ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จึงจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ขึ้นในงานนี้เพื่อให้เป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆของการประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอันจะเป็นการชักนำให้เกิดการต่อยอดทางเทคโนโลยีและอาจพัฒนาไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคตในการนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ2562 (Ramkhamhaeng University National and International ResearchConference 2019) ในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะมีงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย คือสายมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  • กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
  • กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกล
  • กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
  • กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำหรับ รางวัลในแต่ละสาย ประกอบไปด้วย

  • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

ทั้งนี้ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

จิตรภานุ อินทวงศ์ (โทร. 09 5929 6447 ) / วีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (โทร.
08 7000 6759 ) / จิรัฐิติกาล งามขำ (โทร. 08 9804 6871 ) – ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ : 0-2310-8694

Email : [email protected]

Facebook : www.facebook.com/runirc2019 / หรือค้นหา RUNIRC2019

รายละเอียดคลิก http://www.researcher.ru.ac.th/