ขอเชิญร่วมประชุมเเละนำเสนอผลงานวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand" 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0 3435 1889 โทรสาร. 0 3435 1889 ต่อ 05
e-mail : [email protected]
คลิก www.hort.ku.ac.th/nhc2019
facebook : 18thnhc2019