แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

15 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี : รายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย 

01 -โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิจัยเพื่อท้องถิ่น

02 -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

03 -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

04 -อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามพระราโชบาย

05 -วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

06 -วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

07 -ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

08 -พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

09 -พัฒนาระบบคุณภาพภายในและสนับสนุนหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานมืออาชีพ

10 -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้