ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๕

13 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๕ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและ ส่งบทความได้ที่เว็บไซต์http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดคลิก http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019