สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”

13 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกลสู่สากล”

The National Academic Research Conference 11th

Connecting Local Research to International Perspectives”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดคลิก http://www.rdi.nrru.ac.th