ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเเละผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

12 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) จำนวน 2 ฉบับต่อปี ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

                           ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการวารสารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทรศัพท์      : 0 2244 5076

โทรสาร        : 0 2244 5710

E-mail         : [email protected]