เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ 2563-2564

11 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการเเลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ หากโครงการได้รับคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา / สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส รายละเอียดคลิก https://bit.ly/2Gfre1U

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page