มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเเละเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเเละเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

รายละเอียดคลิก http://www.rec.mbu.ac.th/