ขอเชิญรับการฝึกอบรม"หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3"

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญรับการฝึกอบรม"หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 

เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมสบาย (Sabai Hotel) จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร)

รายละเอียดคลิก https://www.nrru.ac.th/public/rdit/