มหาวิทยาลัยขอนเเก่นขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนเเก่นขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ฉบับออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://irj.kku.ac.th/2019/