INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 19/2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

- ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/266 (Click)

- สวพ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี 2562 http://srdi.yru.ac.th/page/581(Click)

- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ http://srdi.yru.ac.th/culture/page/410 (Click)

- คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักวิจัยฯร่วมนำเสนอ PROJECT BRIEF http://srdi.yru.ac.th/clinic/page/78 (Click)

- คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" http://srdi.yru.ac.th/clinic/page/77 (Click)

-  ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่  http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI (Click)